123

PRIVACYBELEID

Rendez-Vous.be en uw gegevens

I. Voorwerp

Dit beleid is opgesteld door de naamloze vennootschap Rendez-Vous Group, de beheerder van de website www.rendez-vous.be (hierna de ‘Website’) en de app rendez-vous.be (hierna de ‘App’), met maatschappelijke zetel in de Koningsstraat 100 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0450.688.031.

De Rendez-vous Group (hierna ‘wij’, ‘onze’ of eventueel ‘de onze’) heeft de Website en de app gecreëerd om vrijgezellen met elkaar in contact te brengen. Wij stellen een gezellig kwaliteitsplatform ter beschikking waar mensen die zich hebben ingeschreven voor onze diensten, makkelijk de profielen van andere leden kunnen raadplegen, berichten kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen chatten.

In het kader van onze activiteiten verwerken we dus persoonsgegevens van onze gebruikers - natuurlijke personen (u).

Het doel van dit beleid is om uit te leggen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. De bescherming van persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy zijn voor ons essentiële waarden en wij verbinden ons ertoe om uw persoonsgegevens op een eerlijke en transparante wijze te verwerken en beschermen met inachtneming van de wet. Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen wij alle u betreffende persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan natuurlijke personen direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd.

Dit beleid sluit aan bij onze wens om transparant te handelen, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de ‘privacywet’) en verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (hierna de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of afgekort ‘AVG’).

II. Welke zijn de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken en hoe verkrijgen wij ze?

Categorieën Voorbeelden Context
Persoonlijke identificatiegegevens Pseudoniem, gemeente, land, nationaliteit, voorkeurstaal … Bij uw inschrijving wanneer u uw profiel invult.
Financiële identificatiegegevens Betalingswijze, financiële coördinaten … Wanneer u zich wenst in te schrijven voor de diensten van de website of de app.
Accountgegevens Gebruikersnaam, wachtwoord, pseudoniem. Bij uw inschrijving.
Elektronische identificatiegegevens Telefoonnummer, e-mail, IP-adressen … Sommige van deze gegevens worden online verzameld via inschrijvingsformulieren op onze website of onze app. Andere via cookies waarmee wij u een betere gebruikservaring kunnen garanderen en zonder dewelke de website niet normaal zou kunnen functioneren.
Persoonlijke kenmerken Leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat … Bij uw inschrijving en wanneer u uw profiel invult.
Fysieke gegevens Lengte, gewicht, haarkleur, kleur ogen, lichaamsbouw … Wij verzamelen deze gegevens wanneer u uw profiel invult.
Psychische gegevens Smaken en voorkeuren Gegevens die u opgeeft wanneer u uw profiel invult.
Gewoontes Uitgaan, dranken, kledingstijl, parfum, auto, huisdieren … Met deze gegevens kunt u een zo specifiek mogelijk profiel opstellen; u verstrekt ze wanneer u ze invult.
Vrijetijd en interesses Sportactiviteiten … Wanneer u uw profiel invult, kunt u deze gegevens aan ons verstrekken.

‘Gevoelige’ gegevens

Persoonsgegevens over religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of foto’s waarmee u zich kunt identificeren of authentificeren zijn gevoelige gegevens.

U kunt ons ook uitdrukkelijk de toestemming geven om deze gegevens te verwerken. Om ons te verzekeren dat u aanvaardt dat wij uw ‘gevoelige’ gegevens verwerken via de website en/of de app, vragen wij u wanneer u deze gegevens invoert of wijzigt om te erkennen dat deze gegevens gevoelig zijn en dat u ze geïnformeerd op de website zet.

Deze ‘gevoelige’ gegevens worden verzameld bij uw inschrijving en ook wanneer u uw profiel invult. Rendez-Vous gebruikt deze gevoelige gegevens alleen om ze weer te geven in de beschrijving van uw profiel voor gebruikers die in u geïnteresseerd zijn.

B. Niet persoonlijke gegevens

Soms kunnen wij ook niet persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens zijn gekwalificeerd als niet persoonlijke gegevens omdat u aan de hand daarvan niet direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Wij kunnen deze gegevens echter wel gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om onze website, onze app en onze producten te verbeteren, onze reclame te richten aan een specifiek doelpubliek of de aangeboden diensten verder te perfectioneren.

III. I. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. Wij hebben deze doeleinden bepaald en zorgen ervoor dat wij alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om de naleving van het beginsel van de gegevensminimalisering te verzekeren.

In het algemeen stelt de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:
 1. om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 2. om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen (in dat geval zorgen wij er altijd voor dat ons belang in evenwicht is met uw rechten en vrijheden);
 3. tot slot op basis van uw toestemming.
Indien wij uw gegevens moeten verwerken op een manier die nog niet is opgenomen in dit beleid, zullen wij eerst contact met u opnemen voor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dit contact kan als doel hebben om u te informeren over deze verwerking en, in voorkomend geval, uw uitdrukkelijke toestemming te vragen.

A. Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij samenwerken met de bevoegde autoriteiten. In dat geval geven wij uw persoonsgegevens door om te voldoen aan onze verplichtingen.

B. In het kader van onze gerechtvaardigde belangen

In bepaalde gevallen is het ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken.
In het kader hiervan streven wij altijd naar een goed evenwicht tussen de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken en het respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de privacybescherming.
Uw persoonsgegevens worden dus verwerkt voor:
 1. de identificatie op de website en de app;
 2. de personalisatie van onze diensten;
 3. het beheer van de personen die zijn ingeschreven op de website en de app;
 4. de voorbereiding van studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken, en hierbij gebruik te maken van technieken voor anonimisatie en/of pseudonimisatie zodra dit mogelijk is;
 5. het behoud van de veiligheid van personen, de bestrijding van fraude of pogingen tot inbreuk, misbruik of andere misdrijven;
 6. de opleiding van ons personeel aan de hand van voorbeelden van reële situaties (wij zullen uw persoonsgegevens indien mogelijk wel zoveel mogelijk anonimiseren);
 7. de analyse van uw eerdere opzoekingen om ons dienstenaanbod nog beter af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren;
 8. het bewaren van een lijst met personen die niet meer wensen dat we contact met hen opnemen;
 9. de verbetering van de bestaande diensten en de gebruikerservaring op de website en de app;
 10. het beheer van uw verzoeken in het kader van de uitoefening van uw rechten;
 11. de vaststelling, de uitoefening, het verweer en het behoud van onze rechten.

C. Toestemming

Wanneer u zich inschrijft op onze website en/of onze app via ons inschrijvingsformulier, vragen wij u om kennis te nemen van het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit Beleid, en dit te aanvaarden.
Wij verwerken uw persoonsgegevens dus op basis van uw toestemming om:
 1. u e-mails te sturen om u te informeren dat er iemand uw profiel heeft bezocht, dat er iemand u een bericht of een flash heeft gestuurd;
 2. u sneller in contact te brengen met andere gebruikers met het oog op een liefdes- of vriendschappelijke relatie, en met personen die zijn ingeschreven op de website en/of de app;
 3. contacten mogelijk maken tussen klanten die zijn ingeschreven voor de diensten van de website en de app door toegang tot berichten en het verzenden van flashes;
 4. u e-mails en/of post te sturen met informatie over diensten en/of promoties;
 5. contact met u op te nemen om u op de hoogte te brengen over onze diensten.
Merk op dat u op elk ogenblik het recht hebt om uw persoonsgegevens te wissen door uw profiel te wijzigen.
Sommige gegevens zijn echter onmisbaar voor de goede werking van de website: bijvoorbeeld pseudoniem, gemeente, provincie, geslacht en zoekvoorkeur.
Wilt u niet langer dat deze gegevens worden weergegeven en verwerkt, staat het u op elk ogenblik vrij om uw profiel te wissen.

IV. Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

In het algemeen zorgen wij ervoor dat wij uw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens in de eerste plaats hebben verzameld.
Het komt er dus op neer dat wij een onderscheid maken tussen verschillende situaties om te bepalen hoe lang wij uw persoonsgegevens bijhouden. Deze verschillende hypotheses staan in de tabel hieronder:

Situatie Bewaarperiode
U bent ingeschreven op de website / app Wij houden uw persoonsgegevens bij zolang u ingeschreven bent om u een zo goed mogelijke service te kunnen bieden.
U bent uitgeschreven van de website / app In dat geval bewaren wij de persoonsgegevens van uw profiel gedurende zes maanden na uw uitschrijving. Daarna zullen wij ze vernietigen.
U hebt zich ingeschreven om e-mails met informatie en/of promoties te ontvangen Wij houden uw persoonsgegevens bij zolang u bent ingeschreven om u te informeren over de evolutie van onze diensten en de aanbiedingen die wij voorstellen.
U hebt zich uitgeschreven om e-mails met informatie en/of promoties te ontvangen In dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende één jaar na uw uitschrijving. Daarna zullen wij ze vernietigen.

Na afloop van de bewaarperiode stellen wij alles in het werk om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet langer beschikbaar en toegankelijk zijn.

Uw rechten met betrekking tot de AVG

V. Inzage, intrekking, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking en verzet

Uw rechten in de zin van de verordening garanderen dat u beslist wat wij doen met uw persoonsgegevens.

A. Recht van inzage en het verkrijgen van een kopie

Dit recht van inzage in de gegevens die wij over u bezitten, geldt voor alle hiervoor vermelde doeleinden.

Met dit recht kunt u aan ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden, de respectieve gegevenscategorieën alsook de ontvangers van uw gegevens.

U kunt ons ook een kopie vragen van alle u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken.

B. Recht van intrekking van uw toestemming

Aangezien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming altijd intrekken door uw profiel te wijzigen of te verwijderen volgens de betrokken gegevens (zie hierboven).

C. Recht op rectificatie

U hebt ook een recht op rectificatie op basis waarvan u, op elk ogenblik, aan ons kunt vragen om onjuiste, onvolledige of overtollige gegevens te rectificeren via wijziging van uw profiel.

D. Recht op vergetelheid

U kunt vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen in een van de volgende situaties:
 1. de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 2. u trekt uw toestemming waarop de verwerking van uw gegevens berust in en wij baseren deze verwerking enkel op de rechtsgrond van uw toestemming;
 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking;
 4. wij hebben uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt;
 5. de gegevens in ons bezit zijn onvolledig, onjuist of overbodig;
 6. wij moeten uw persoonsgegevens wissen om te voldoen aan een in het Unierecht (of het lidstatelijke recht) neergelegde wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust.
Het volstaat dat u hiervoor contact met ons opneemt. Merk op dat dat in bepaalde gevallen alleen kan door wissing van uw profiel opdat de website goed zou functioneren.

E. Recht op overdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een contract of uw toestemming, kunt u aan ons vragen om u al uw persoonsgegevens te bezorgen of ze rechtstreeks door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

F. Recht op beperking van verwerking

In sommige gevallen kunt u ook aan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

De situaties waarin u aan ons kunt vragen om uw persoonsgegevens te beperken:
 1. indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan.
Natuurlijk zullen wij u op de hoogte brengen dat de beperking van de verwerking niet meer van toepassing is.

G. Recht van bezwaar

Zoals bij reeds hebben uitgelegd, vragen wij uw toestemming om uw profiel aan te maken om u commerciële informatie, reclame of persoonlijke aanbiedingen te bezorgen (via direct marketing-acties).

U hebt het recht, indien u niet (langer) wenst dat wij u deze communicatie bezorgen, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. (via de uitschrijflink onderaan elke promotionele e-mail die u van ons ontvangt)

VI. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

A. Identificatie

Om u te kunnen helpen uw rechten uit te oefenen, moeten wij controleren of uw verzoek betrekking heeft op uw persoonsgegevens.

In het kader hiervan verloopt elke communicatie met u alleen via de e-mail die is verbonden met uw profiel op Rendez-Vous.be.

B. Wanneer beantwoorden wij uw verzoek?

Wij verbinden ons ertoe om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na uw verzoek te antwoorden.

Wij kunnen genoodzaakt zijn om deze periode te verlengen met twee maanden indien uw verzoek complex is en wij worden geconfronteerd een massa aanvragen. Indien zo’n situatie zich zou voordoen, zullen wij u informeren over de redenen van deze vertraging.

Algemeen

VII. I. Overdracht van derde partijen

A. Principe

Via onze app kunt u in contact komen met andere natuurlijke personen. Zij hebben dus toegang tot uw persoonsgegevens, maar in sommige gevallen (zie de lijst hieronder), geven wij uw persoonsgegevens door aan andere derde partijen.

Wat de lokalisatie van uw gegevens betreft, deze worden hoofdzakelijk verwerkt in België of binnen de Europese Unie, maar, voor sommige diensten, sturen wij uw gegevens door buiten de Europese Unie. In het kader hiervan geven wij uw gegevens uitsluitend door aan instellingen die passende waarborgen bieden inzake de verwerking van persoonsgegevens krachtens het recht van de Europese Unie.

B. Onderaannemer

Om u toe te staan om de app en de website te openen en te gebruiken, werken wij samen met onderaannemers die toegang kunne hebben tot uw persoonsgegevens.

Als dat het geval is, vragen wij hen om, net als wij, de geldende wettelijke en regelgevende verplichtingen na te komen. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat zij dit Beleid respecteren.

C. Verzending in het kader van een wettelijke verplichting of in opdracht van een bevoegde autoriteit

Zoals reeds uitgelegd, moeten wij uw persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een vonnis of een verzoek van een bevoegde autoriteit.

VIII. Veiligheid

Wij zullen alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens beantwoordt aan het passende beschermingsniveau. Dit beschermingsniveau wordt vastgelegd op basis van de risico’s van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen — speciaal voor gevoelige gegevens — om uw persoonsgegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld verlies, diefstal, misbruik of wijziging van de ontvangen gegevens, verspreiding of gebruik door onbevoegden van uw persoonsgegevens.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat de u betreffende persoonsgegevens die wij controleren, zouden moeten worden gecompromitteerd wegens een schending van de bescherming van de informatie, verbinden wij ons ertoe om snel te reageren om de oorzaak van deze schending te identificeren en passende herstellende maatregelen treffen.

Indien nodig zullen wij u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

IX. Klachten

Indien u wilt reageren op een van de in dit Beleid beschreven handelingen, raden wij u aan om rechtstreeks contact met ons op te nemen om te zien hoe wij u kunnen helpen.
U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming via het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel
Telefoon + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be
Daarnaast hebt u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Voor meer informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen verwijzen wij naar de informatie die beschikbaar is op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.privacycommission.be/de/node/19254

X. Hoe contact met ons opnemen?

Voor vragen en/of klachten over dit Beleid kunt u altijd contact met ons opnemen.
 1. serviceclients@rendez-vous.be via de e-mail die aan uw profiel is gekoppeld. Dat is de enige manier waarop wij u kunnen ‘herkennen’ als de eigenaar van het profiel;
 2. Rendez-Vous.be, Koningsstraat 100, 1000 Brussel – België

XI. Wijziging

Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik de bepalingen van dit Beleid te wijzigen. Wij zullen deze wijzigingen rechtstreeks op onze website publiceren.

XII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit Beleid valt onder het Belgische recht. Alle geschillen over de interpretatie of uitvoering van dit Beleid vallen onder de Belgische wet en onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Deze Versie van het Beleid wordt van kracht en werd bijgewerkt op 25 mei 2018.